ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health

Last updated: 2021-08-30  |  9253 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health
 อัตราเบี้ย Elite Health >>>Click>>>
 

 รายละเอียดความคุ้มครอง

     หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

    1.1  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

           1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

           1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน

    1.2  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล  ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น

    1.3  ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

    1.4  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงการปรึกษาแพทย์ก่อนและหลังการผ่าตัด

    1.5  ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล

    1.6  ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดอุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้น

    1.7  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา 1 ท่าน (เตียงเสริม) ในขณะที่บุตรรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

    1.8  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน เช่น กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (การแก้ไขการพูด) หลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 28 วันต่อโรค

    1.9  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน

    1.10  ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาอวัยวะนั้นมา (รวมถึงค่าขนส่ง) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากผู้บริจาค

    1.11  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นในที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

            โดยพยาบาลวิชาชีพ ภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุดต่อเนื่องไม่เกิน 40 วันต่อปีกรมธรรม์

 2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

     2.1  ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล จากสถานที่เกิดอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล หรือเพื่อเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง หรือจากบ้านของผู้เอาประกันภัยไปยังโรงพยาบาล

     2.2  ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาอย่างทันที (ภายใน 7 วัน)

     2.3  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอกรวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ

     2.4  ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหรือรักษาพยาบาลต่อเนื่อง หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำร่างผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับประเทศภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต เป็นต้น

3.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

     3.1  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่นอีกเพียง 1 ท่านสำหรับอาการเดียวกัน (Second Opinion) รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา

     3.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ากายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรค สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน

     3.3  ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง ได้แก่ การตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง Positron Emission Tomography (PET) และการตรวจการเดิน(Gait scans)

     3.4  ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด

     3.5  ค่าล้างไต

     3.6  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก

4.   ผลประโยชน์การคลอดบุตร

      4.1  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร

      4.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร

      4.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

5.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

      5.1  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัยปีละ 1 ครั้ง (สำหรับแผน 3 และแผน 4)

      5.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าฉีดวัคซีน

      5.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การขูดหินปูนและการทำความสะอาดฟัน การอุดฟันและการบูรณะฟัน การตรวจรักษาฟัน การเอ็กซ์เรย์ฟัน การถอนฟัน การรักษารากฟัน สะพานฟันและการครอบฟัน การรักษาโรคเหงือก

     5.4  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางสายตา ได้แก่ ค่าตรวจตา และค่ากรอบแว่นตาและค่าเลนส์สายตาตามที่แพทย์ระบุ

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com